Na temelju članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15.), Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu usvojenog na Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba dana 13. studenog 2020. godine, a temeljem članka 33. Statuta Sportskog saveza Grada Zagreba, Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba raspisuje i objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje programa za izradu i realizaciju plana sredstava za sufinanciranje
programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba u 2021. godini
(u daljnjem tekstu: Javni poziv)

PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je podnošenje programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu za sve sportske aktivnosti propisane člankom 5. Kriterija za utvrđivanje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu, a za koje je utvrđeno da se prikupljaju putem Javnog poziva.

Podnošenje i obrada prijava na Javni poziv provodi se putem sustava ZG sport.

Sportski savez Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: SSGZ) objedinjuje sve prijavljene programe na Javni poziv, a Grad Zagreb u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021 godinu, zajedno s godišnjim proračunom.

Javni poziv je otvoren od 19. studenog do 21. prosinca 2020. godine, a nakon proteka roka podnesene prijave ne uzimaju se u obzir.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge - sportski savezi, članovi Sportskog saveza Grada Zagreba, kao i njihove članice koje su obvezne priložiti suglasnost matičnog gradskog sportskog saveza na predmetni Javni poziv.

Za pojedinu udrugu prijavu mogu predati samo osobe ovlaštene za zastupanje navedene u Registru sportskih djelatnosti ili osobe ovlaštene putem sustava ZG sport. Udruga može predati samo jednu prijavu na predmetni Javni poziv. Nakon što rok za predaju prijava istekne sve prijave spremljene u aplikaciji ZG sport, a koje nisu predane, biti će obrisane.

Javni poziv ne odnosi se na:
- - udruge koje sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ne mogu biti prihvatljivi prijavitelji, ako je protiv korisnika financiranja pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije ili sudovi upravljaju njegovim poslovima ili je u postupku nagodbe s vjerovnicima ili drugom srodnom postupku prema važećim propisima.

UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE

Podnositelji prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

- da je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske (Dokaz o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske dostupan je na internetskoj adresi https://registri.uprava.hr/#!udruge);

- da je upisan u Registar neprofitnih organizacija (Dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija dostupan na internetskoj adresi https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Pretraga.aspx);

- da je upisan u Registar sportskih djelatnosti (putem aplikacije ZG sport biti će vidljivi svi podaci uneseni u navedeni Registar)

- da uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba (da nema duga prema poreznoj upravi);

- da uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba, izvršava obvezu izvještavanja o dodijeljenim javnih sredstvima iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za prethodnu godinu (pravdanje namjenskog trošenja sredstava u sustavu ZG sport);

- da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;

- da u godini za koju podnose prijavu nisu korisnici drugih javnih sredstava za istu svrhu.

PRIJAVA I DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ PRILAŽE UZ PRIJAVU

U sustavu ZG sport Prijavitelju će za ispunjavanje biti dostupne prijave na javni poziv koje su aktivne. Odabirom prijave na koju se javlja, Prijavitelju su dostupne sve informacije potrebne za predaju prijave, a podaci koje popunjava definirani su Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba. Preduvjet za popunjavanje prijave je evidentiranje članova udruge i kalendara natjecanja. Prvi korak ispunjavanja prijave je popunjavanje podataka o Udruzi za koju se podnosi prijava. Podaci o Udruzi na prijavi se popunjavaju temeljem podataka iz Registra podnositelja. Podaci o članovima i natjecanjima udruge popunjavaju se temeljem prethodno evidentiranih članova u Registru trenera i mentora, Evidenciji sportaša i Evidenciji natjecanja koji su integrirani u sustav ZG sport putem OIB-a Udruge.

Nakon ispunjavanja prijave te odluke o njezinoj predaji Prijavitelj istu zaključuje. Prijave je moguće zaključiti samo u razdoblju dok je javni poziv otvoren. Nakon što je prijava predana (zaključena) istu više nije moguće mijenjati.

Svaku prijavu koja je pokrenuta za ispunjavanje Prijavitelj može spremiti za naknadne izmjene i dopune ili predati. Ukoliko je prijava spremljena za daljnje izmjene i dopune tada ju Prijavitelj može mijenjati sve do trenutka predaje ili prolaska roka za predaju prijava.

Zaključivanjem prijave ista se urudžbira i pohranjuje, te je Prijavitelju dostupna za potrebe ispisa te se u interni dio ZG sporta upisuju sve informacije unesene u prijavu.

Sustav će onemogućiti predaju prijave ako je Udruga za tekuću godinu već predala prijavu na javni poziv putem sustava ZG sport.

U sustavu ZG sport moguće je pregledati sve prijave koje je Prijavitelj podnio u ime Udruge za koju je ovlašten.

Uz prijavu mora biti priložena sljedeća dokumentacija:

  1. Potvrda o ne kažnjavanju (dostupna putem sustava e-građani) svih tajnika gradskih sportskih saveza i osoba kojima se sredstva za plaću osiguravaju iz programa javnih potreba (treneri, voditelji i organizatori), ne starija od datuma otvaranja javnog poziva, odnosno ne starija od 19. studenog 2020.g.;
  2. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi - original ili ispis knjigovodstvene kartice PKK poslovnog subjekta (ovjeren od strane odgovorne osobe), dostupan na sustavu e-porezna (pregled podataka) za svakog poslovnog subjekta koji koristi tu mogućnost, ne stariji od datuma otvaranja javnog poziva, odnosno ne stariji od 19. studenog 2020. godine;
  3. Potvrda o nepostojanju duga prema komunalnom poduzeću GSK;
  4. Opis aktivnosti za koju se traži potpora ovjeren i potpisan od odgovorne osobe;
  5. Obrazac izjave o financiranim aktivnostima u 2020. godini;
  6. Obrazac izjave o izbjegavanju dvostrukog financiranja iste aktivnosti iz javnih izvora za 2021.;
  7. Program rada trenera za 2021. godinu (Godišnje izvješće o radu trenera za 2020. godinu potrebno je popuniti putem sustava ZG sport);
  8. Životopisi izvoditelja aktivnosti (trenera i stručnih tajnika);
  9. Popunjen i ovjeren obrazac PROR - POT za 2019.
  10. Dokumenti propisani kao posebni uvjeti uz pojedini opis programa;


Podaci o ovlaštenim osobama i mandatima u Registru udruga RH i Registru neprofitnih organizacija biti će provjereni od strane stručne službe SSGZ-a.

PRIHVATLJIVOST/NEPRIHVATLJIVOST PRIJAVA

Prijave koje su nepotpune, nisu podnesene u zadanom roku, ne ispunjavaju propisane uvjete određene Javnim pozivom neće se uzimati u razmatranje, a njihovi podnositelji biti će pisano obaviješteni o razlozima neprihvatljivosti podnesene prijave.

Iz financijskih sredstava Sportskog saveza Grada Zagreba neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva, odnosno Plan sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu objavljuje se na web stranici Sportskog saveza Grada Zagreba.

Sa korisnikom financiranja (prihvatljivi prijavitelj iz Javnog poziva) potpisuje se ugovor u kojem se definiraju prava i obveze.

Prilikom potpisivanja ugovora prilaže se uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka protiv odgovorne osobe udruge, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana potpisa ugovora.

Tipski ugovor o financiranju je sastavni dio ovoga Javnog poziva i dostupan je na web stranici Sportskog saveza Grada Zagreba www.zgsport.hr.

Za dodatne informacije obratite se na adresu e-pošte: Tehnička podrška: podrska@zgsport.hr ili Realizacija sredstava: analitika@zgsport.hr